Cookie Menu

Indhold og struktur på Sensetik Uddannelsen

Første fase

I den første fase er kurserne primært struktureres omkring terapeutisk arbejde med eleverne. Det foregår som terapi med den enkelte i gruppen, fællesøvelser og terapeutisk arbejde med den indbyrdes gruppedynamik - gruppeprocesarbejdet.

I denne fase er gruppen således primært en terapigruppe, dog med den forskel, der gør den til en træningsgruppe, at det praktiske terapiarbejde også bruges som udgangspunkt for teoretisk undervisning, på den måde, at de terapeutiske processer, vi netop har været i eller set på forklares og diskuteres.

Denne første hovedfase i uddannelsen varer så længe, den vurderes nødvendig.

Anden fase

I anden hovedfase som udgør resten af uddannelsestiden, ligger hovedvægten på elevernes egen prøven sig af i teknik- og færdighedstræning, ledelse af fælles øvelser og træning i terapeutrollen ved at arbejde med en medelev i gruppen. Dette arbejde foregår under tæt supervision og med opfølgende selvevaluering og lærerevaluering, samt tilbagemelding fra resten af gruppen.

Den konkrete planlægning på kurserne foregår som en fleksibel, organisk proces, hvor de aktuelle behov er styrende for, hvad vi gør den dag og i hvilken rækkefølge. Den teoretiske side af undervisningen følger samme princip. Teorien knyttes til de terapier, træningsforløb, oplevelser, gruppeprocesser osv, der finder sted, mens vi er sammen på vores uddannelse og administreres med udgangspunkt i de konkrete behov, der opstår i løbet af læreprocessen.

Faglig kvalifikation for en Sensetik terapeut

Menneskelig vækst eller personlig udvikling er ikke noget, man kan sige, man en dag er færdig med. Det er et uafslutteligt livsprojekt, tæt forbundet med det at give sit liv mening.

Det afgørende kriterium for, hvornår udviklingen opfylder det, vi betragter som relevant som faglig kvalifikation som professionel psykoterapeut er: Om terapeuten i terapisituationen kan have en sådan kontakt med sig selv, at interaktionen med klienten støtter en faktisk terapeutisk udviklingsproces for hende eller ham.

Herunder hører også, at terapeuten har en sådan føling med sig selv og sin evne til terapeutisk nærvær og kontakt, at hun/han kan mærke, hvornår klienten udfordrer og forvirrer hende/ham, sådan at det er nødvendigt at arbejde videre med sin egen proces i supervision og/eller egenterapi.

Forskellige mål med uddannelse

Vi definerer gruppen som en træningsgruppe - der giver mulighed for at uddanne sig til sensetikterapeut.

Med denne formulering vil vi understrege muligheden for at deltage i uddannelsen med forskellige mål. Målet med deltagelse behøver ikke at være det at ville blive professionel psykoterapeut - og deltagelse fører ikke automatisk til anerkendelse som sådan.

Træningsbevis udstedes til alle som gennemfører uddannelsen, mens uddannelsesbevis som sensetikterapeut udstedes på baggrund af en afsluttende evalueringsproces for dem, der ønsker det og som har fået supervision på eget klientarbejde under sidste del af træningsforløbet. Spørgsmålet om parathed til at starte med egne klienter afgøres også på baggrund af evaluering i gruppen.

Læs mere: Sensetik Uddannelsesbevis