Cookie Menu

Sensetik øvelser

Sensetik kropsøvelser i gruppe

Sensetik øvelser er en række kropsøvelser med det overordnede sigte at rette opmærksomheden på ens væren, som den manifesterer sig i kroppen og gennem denne opmærksomhed at understøtte det kropslige nærvær.

Hvordan foregår øvelserne

Øvelserne er som udgangspunkt gruppeøvelser og instrueres af en enkelt person stående midt i gruppen.
Der er ikke nogen fastlagt nedre eller øvre grænse for gruppestørrelsen.

Der er stående såvel som liggende øvelser, flest af førstnævnte.

Sensetikøvelser udgøres af nogle grundlæggende stillinger og sekvenser af bevægelser, og hvert enkelt øvelsesprogram er variationer over disse grundpositioner. Variationerne er i princippet uendelige og hvert eneste øvelsesforløb vil være unikt. Denne opbygning betyder, at Sensetik øvelser som sådan altid er i videre udvikling.

Det helt overordnede mål med øvelserne at komme ind og ned i kroppen med sin opmærksomhed.
Som noget gennemgående er der fokus på åndedræt, på grounding, på åbninger/lukninger i kroppen og på ens aktuelle følelsesmæssige tilstand.

Støtte til terapeutisk arbejde

Arbejdet med kroppen kan i et øvelsesprogram udbygges med at have opmærksomhed og tanker på udvalgte psykologiske temaer, som deltagerne således får mulighed for at undersøge og lave et indre arbejde med under selve øvelserne.

Den øgede klarhed, der kan opstå ved fordybelse i kroppen, kan vi på denne måde anvende til at reflektere over givne problemstillinger.

De praktiske rammer

Sensetik øvelser kan tidsmæssigt udføres i særdeles varierende rammer, men typisk varer et øvelsesforløb sjældent under 20 og sjældent over 90 minutter.

Der vil i mange tilfælde være mulighed for efter selve øvelsesforløber at tale med teraputen/øvelsesinstruktøren om oplevelser under øvelserne.

Øvelsesinstruktøren instruerer i de konkrete måder at stå, ligge og bevæge sig på, og denne tekniske instrueren veksler og er flettet sammen med, at instruktøren (vej)leder deltagernes opmærksomhed.

Instruktion af øvelser

Den del af instruktørjobbet, som er at styre deltagernes opmærksomhed, kan indeholde et antal forskellige opgaver :

-det kan være rent kropsbevidsthedsarbejde, hvor der opfordres til at mærke kroppen og være opmærksom på det mærkede i det hele taget, - og dette kan så omfatte alle mulige detaljer i det kropslige : hvordan man trækker vejret, hvordan det føles at bøje i knæene, hvordan forskellen mellem at spænde og slippe i skuldrene opleves, hvad man mærker ved at at lave en høj lyd osv osv osv.

-det kan være at henlede opmærksomheden på vores kropslige valg og muligheder – det vi selv gør, som spærrer eller åbner for kontakt til egen krop f. eks. spænde i kæberne og holde vejret, så åndedrættet bliver overfladisk, modsat at vælge at slippe i kæberne, så åndedrættet kan forløbe mere uforstyrret eller f. eks. at stivne sine knæ, så balancen og forbindelsen med jorden reduceres og bliver ustabil modsat at vælge letbøjede, fleksible knæ.

-det kan være at opfordre deltagerne til at eksperimentere og afprøve nye måder at gøre med sin krop på og undersøge de oplevelser og erfaringer, der kan komme ud af det. Her er selvsagt en bogstavelig talt uendelig række af mulige eksperimenter med krop og stemme.

-det kan være at instruere i at iagttage sig selv opmærksomt, - tanker, følelser, krop, energi, humør, - iagttage åbent, uden andet mål end dette.

-det kan være at opfordre til at undersøge ens kropslige og følelsesmæssige reaktioner på bestemte af instruktøren formulerede spørgsmål, emner eller problemer.

-det kan være instruktioner om at fantasere og forestille sig noget bestemt eller at kontakte bestemte erindringer og undersøge og arbejde kropsligt med disse på nærmere angivne måder.

-det kan være opfordringer til at bruge kroppen til at iscenesætte følelsesudtryk og mærke, hvilke reaktioner dette afstedkommer.

-et øvelsesprogram kan endvidere hos en erfaren instruktør indeholde et sammenhængende terapeutisk forløb med et udvalgt tema, som deltagerne guides til at arbejde med. Sædvanligvis vil dette bruges i grupper med nogen erfaring i at arbejde med sig selv.

- på uddannelsen anvendes de fælles kropsøvelser også ind i mellem af lærerne til teoriundervisning i terapeutiskeogpsykologiske emner. Denne kombination indebærer, at deltageren får mulighed for at stå eller ligge og arbejde med kroppen og umiddelbart og konkret mærke, afprøve og undersøge det, læreren taler om.

- alt det her nævnte kan gøres i meget lang tid eller i meget kort tid i et enkelt øvelsesforløb og kan kombineres på enhver tænkelig måde.

Sensetik øvelser er en del af og kan anvendes i forskellige sammenhænge:

- Terapeutisk arbejde i grupper indenfor Sensetikterapi indledes stort set altid med fælles kropsøvelser. Når der er tale om et forløb over flere dage, indledes hver dag sædvanligvis med kropsøvelser, og der kan i nogen sammenhænge indgå et øvelsesforløb flere gange på en en arbejdsdag.

- Øvelserne anvendes også i terapeutiske gruppeforløb på den måde, at de fælles øvelser sammen med en relativ kort efterfølgende snak mellem terapeut og deltagere udfylder hele kursustiden.

- Endelig kan enkeltøvelser og elementer fra kropsøvelserne bruges af terapeuten som intervention og indgå i individuel terapi.

Målet med fælles kropsøvelser er flersporet:

-overordnet og grundlæggende er brugen af kropsøvelserne et bidrag til den stadige selvopdagelses- og erkendelsesproces, som klienten/ kursisten/ gruppedeltageren er i fra start til slut i et bioeksistentielt udviklingsforløb .

-ideen med at indlede arbejdet i en gruppe med øvelser er endvidere at styrke deltagernes kontakt med sig selv her og nu og på den måde søge at støtte, at der er mest mulig vågenhed og tilstedeværelse i den efterfølgende lære- og arbejdsproces.

- for kursister, klienter og gruppedeltagere, der gennem længere tid deltager i øvelsesforløb i den ene eller den anden sammenhæng, bliver kropsøvelserne en praktisk træning i konkrete metoder, som kan overføres direkte og bruges for sig selv i livet også udenfor terapeutiske sammenhænge, når der er behov for at søge indad og styrke sit nærvær og sin jordforbindelse og finde ind i en konstruktiv dialog med sig selv.

Træning i instruktion af øvelser

Træning i instruktion af Sensetik øvelser er en del af uddannelsen i Sensetik terapi:

På sidste del af uddannelsen øver deltagerne sig i at instruere øvelserne og giver hver gang en selvevaluering i gruppen, får feedback fra de øvrige elever og føl samt kommentarer og evalueringer fra begge lærere.

I evalueringen lægges primærvægten på:

-om man er nærværende tilstede og i kontakt med den gruppe mennesker, man instruerer.

-om det konkrete øvelsesforløb reelt understøtter, at deltageren får mulighed for at fordybe sit kropslige nærvær. I dette spørgsmål tages stilling både til forløbet som helhed såvel som programmets enkeltdele.

Enkeltdele vil i denne sammenhæng sige: De valgte fysiske øvelser, deres sammensætning og indbyrdes rækkefølge, tempo og timing, klarhed i instruktion, stemmeføring og betoning og endvidere sammenhæng og logisk stringens i sammensætninger af kropslige øvelser og psykologiske emner, hvis sådanne indgår i programmet.

Historie

Bioenergetik, Alexander Lowen og John Pierrakos
Indenfor den kropsterapeutiske tradition, vi indskriver os i, er selve den ide at lade kropsøvelser i gruppe være en del af et kropsterapeutisk virke først og fremmest udviklet af amerikanerne Leslie & Alexander Lowen og John Pierrakos i 1970'erne.
Deres øvelser er kendt under betegnelsen: Bioenergetiske kropsøvelser.

Disse benyttes, også her i landet, i diverse variationer indenfor forskellige psykoterapeutiske retninger og i mange sammenhænge, hvor der arbejdes med personlig udvikling.

Sensetikøvelser
Sensetik øvelser har også rødder i og stor inspiration fra Alexander Lowen & John Pierrakos’ opdagelser og udvikling af bioenergetiske øvelser. Sensetik øvelser er fra dette udgangspunkt gennem snart mange år blevet bearbejdet og videre og videre udviklet til den nuværende form, - som hele tiden er i videre udvikling. Store dele af de oprindelige øvelser er for længst forsvundet, og vi har skabt og tilføjet mange, mange nye elementer hentet både fra andres og ikke mindst fra vores egne terapeutiske praksiserfaringer og forskning. Det gælder både helt nye øvelser og helt nye anvendelser af øvelserne.

Nu har vores måde at lave øvelser på efterhånden flyttet sig så langt fra udgangspunktet og fået så meget en egen form, at det blev passende at give øvelsesformen sit eget navn: Sensetik øvelser.