Cookie Menu

Individuel terapi

Udbytte af individuel terapi

De oplevede udbytter af individuel psykoterapi går fra at være berigende, over at være positivt omvæltende for ens liv, og til at være direkte livsafgørende.

Hvis man går helhjertet ind i det, så er selve det at gå i terapi og at arbejde med sig selv belagt med store og små og dybt tilfredsstillende sejre og opgaver, og er en meningsfuld og udbytterig måde at bruge livstid og ressourcer på.

Hvad er relevant i individuel terapi

Vi bruger ikke diagnoser eller andre former for kategorisering af mennesker i vores arbejde. Men hvis du har fået en diagnose et andet sted, så kan du arbejde med det hos vores terapeuter.

Du kan arbejde med alle emner og problemstillinger i din terapi. Det kan være meget afgrænsede og velformulerede problemer, eller det kan være diffuse oplevelser af utilfredshed og af at have det skidt uden rigtig at kunne finde orde for det. Det kan være såkaldt små eller store problemer, det kan være helt nye, aktuelle kriser eller åregamle reaktionsmønstre, du har besluttet at ændre på nu.

Hver enkelt session kan have udgangspunkt forskellige steder, du kan møde omhyggeligt velforberedt eller helt uden forudgående planer og udelukkende arbejde med udspring i det, der opstår her og nu. I Sensetik terapi er der ingen fastlagt arbejdsgang, men et gennemgående princip:
Vi arbejder med det, der er.

Sensetik terapi er en kombination af samtale og kropsligt arbejde.

Krop i Sensetik terapi

Et fundamentalt element i vores arbejdsmetode er arbejdet med at skærpe opmærksomheden på og dermed bevidstheden om sin egen krop. Dette kropsbevidstgørende arbejde indgår stort set i enhver individuel terapi og i alle typer af terapeutiske situationer, både mens terapeut og klient sidder i hver sin stol og taler sammen, og undervejs og som led i et aktivt kropsligt arbejde.

Vi har en række fysiske kropsterapeutiske redskaber. De går ud på, at terapeuten instruerer dig som klient i bestemte måder at bruge din krop og stemme på. I nogle af teknikkerne bruger terapeuten samtidig sine hænder til fysisk at støtte og stimulere klientens krop, dens bevægelser og åndedrættet. De forskellige typer af kropslige teknikker kan indgå både i et forløb og i hver enkelt terapi, uanset de konkrete problematikker, man arbejder med.

Samtale i Sensetik terapi

Samtale mellem terapeut og klient adskiller sig fra en almindelig samtale mellem venner derved, at terapeuten er der for klienten, men ikke omvendt. Det vil sige, at begge koncentrerer hele opmærksomheden og samtalen om den ene part - klienten.

Sensetik terapeutens opgave er ikke at gøre sig klog på dit liv eller at rådgive dig om dine beslutninger og konkrete handlinger. Terapeutens opgave er at hjælpe dig til at kvalificere din egen evne til at træffe dine valg i tilværelsen.

Ofte indbefatter udviklingsprocessen i individuel terapi både at beskæftige sig med problemerne, som de udspiller sig i dit liv nu og at se de forvirrede og negative selvforholds oprindelse tidligere i livet.

Det praktiske om individuel terapi

En terapisession for en enkelt person i Sensetik terapi varer typisk omkring en time. De allerfleste vælger at indgå i et forløb med regelmæssige møder med terapeuten, sædvanligvis med én, to eller tre ugers mellemrum. Intervallerne kan varieres undervejs i forløbet og bliver det ofte, når det drejer sig om længere forløb.

Vi planlægger ikke på forhånd hvor lang tid, terapiforløbet skal være. Det er dig som klient, der kan mærke, hvornår det er meningsfuldt at fortsætte, og hvornår det er meningsfuldt at afslutte samarbejdet.

Alt efter hvilket udgangspunkt og hvilke ønsker og mål, man har med at gå i terapi, kan forløbet strække sig over nogle få gange, og det kan fortsættes i år.

Gruppeterapi som supplement til individuel terapi

Individuel terapi kan kombineres eller suppleres med gruppeterapi enten i form af internatforløb af fleres dages varighed eller i fortløbende grupper, der mødes jævnligt med terapeuten i nogle timer ad gangen. En særlig form, vi tilbyder i Sensetik, er fortløbende grupper, der ofte benævnes "øvelsesgrupper", hvor tiden næsten udelukkende bruges på fælles kropsøvelser, Sensetik øvelser.

Mere om: Gruppeterapi