Cookie Menu

Bioeksistentiel Psykoterapi

(denne tekst er fra før navneskift til Sensetik terapi)

Kort intro til grundbegreberne

Bioeksistentiel Psykoterapi er navnet på vores terapiform, som er udviklet af psykolog mag. art. Olav Storm Jensen.

Forstavelsen bio- henviser til mennesket som krop og levende, biologisk naturvæsen. Med dette vil vi signalere det kropsorienterede perspektiv, der har sine rødder i W. Reichs opdagelser i 1930erne, hans udvikling af vegetoterapien og videreudviklingen af denne tradition i bl.a. Bioenergetisk Analyse (A.Lowen), Biosyntese (D.Boadella) og Biodynamisk Psykologi (G.Boyesen).

Med udtrykket eksistentiel vil vi signalere det fænomenologisk-eksistentielle perspektiv, mennesket set som bevidst vælgende og handlende subjekt i sin tilværelse, der ligger i de humanistisk psykologiske terapitraditioner. De kan eksempelvis karakteriseres ved navne som F. Perls, R.D. Laing, R. May, C. Rogers, M. Buber.

Det terapeutiske felt, vi arbejder i, er de områder i menneskelivet, hvor fortidens erfaringer besværliggør en konkret og ordentlig forholden sig til livet, som det udspiller sig nu og her. Igennem arbejdet med afviklingen af gamle, utidssvarende mønstre, bringes klienten i bedre kontakt med den virkelighed, han lever i nu, og hvilke valg han kan træffe i sin forholden sig til denne.

I arbejdet med disse er det af største betydning at skelne mellem, det vi er, og det vi gør. Det vi er, de grundlæggende følelser vi rummer, er ikke noget, vi kan vælge til eller fra. Det er det, der kommer til udtryk, når vi giver os hen til vores væren i verden. Hvad vi derimod kan vælge, er hvordan vi reagerer på disse følelser, hvordan vi gør, med det vi er.

For at komme i kontakt med det vi er, er det af afgørende betydning at etablere en klar og uforstyrret kontakt til vores følelser og den energi, de bærer. Ofte vil vi i vores livshistorie være blevet forvirret i vores oplevelse af de spontane følelser og derved have dannet en negativ forestilling om os selv i vores bevidsthed, som kan forhindre vores evne til at se og undersøge den virkelighed, vi befinder os i i dag.

Terapeutens værktøj til at hjælpe sin klient til at genopdage denne evne er først og fremmest ved autentisk nærvær og kontakt at være helt tilstede for klienten, med sig selv og som sig selv. Kun med udgangspunkt i dette nærvær kan de terapeutiske teknikker tages effektivt i anvendelse. Psykoterapien tager udgangspunkt i en åben og undersøgende samtale og kan anvende forskellige kropsorienterede teknikker i processen. Der kan være tale om kropsligt energi-mobiliserende teknikker, energi-forløsende teknikker eller teknikker, som støtter hengivelsen til kroppens umiddelbare udtryk.

Hvis du er interesseret i en grundigere og mere detaljeret introduktion til de bioeksistentielle grundbegreber, kan du læse herom i introduktion til grundbegreber i Bioeksistentiel Psykoterapi.